Telefon

+49 (0) 23 71 - 12 90 3/4 info@karaschgmbh.de

Ringkerntransformatoren

Ringkerntransformatoren in offener und vergossener Ausführung gemäß EN 61558
Trenn- und Sicherheitstransformatoren (Einbautransformatoren) nach
EN 61558-1:1997, EN61558-1/A1:1998 und EN 61558-2-4:1997 bzw. EN 61558-2-6:1997